Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
IBOK LOGOWANIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
przy ul. Ostatni Etap 6, reprezentowane przez Zarząd, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Całość obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: Ochrona danych osobowych
oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Windykacja należności

Podstawą obciążenia Odbiorców należnościami za świadczone usługi jest faktura, wystawiona zgodnie z:

  • umową zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług lub zlecenie na wykonanie usługi,

  • obowiązującą taryfą/cennikiem.

Odbiorca usług winien dokonać zapłaty w terminie określonym na fakturze.

W przypadku nieuregulowania należności, na kolejnej fakturze widnieje informacja o powstałej zaległości. Informacja ta traktowana jest przez Przedsiębiorstwo jako wezwanie do zapłaty.

W przypadku nieuregulowania należności Specjalista ds. rozliczeń i windykacji uruchamia procedurę windykacyjną poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty z informacją o konieczności uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowo terminie jest podstawą do:

  • uruchomienia procedury odcięcia dostawy wody/zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

  • skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

O zamiarze wstrzymania świadczenia usług Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Prezydenta Miasta Oświęcim / Wójta Gminy Oświęcim.

Do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji podany w umowie lub inny adres zgłoszony Przedsiębiorstwu na piśmie. Nie odebranie pod tym adresem wysłanej korespondencji uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Przywrócenie dostawy wody / uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego następuje po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi i innymi kosztami.

Przedsiębiorstwo może również skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i do egzekucji komorniczej, co naraża Odbiorców na dodatkowe wysokie koszty. Dlatego w interesie Odbiorców jest terminowe regulowanie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dłużnika, Przedsiębiorstwo dopuszcza wstrzymanie/przerwanie procedury windykacyjnej celem zawarcia ugody dotyczącej zmiany warunków zapłaty należności, np.: przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty.

 

Kontakt:

Specjalista ds. rozliczeń i windykacji

tel.: 33 843-28-14, 33 843-28-77, wewn. 15,

e-mail: windykacja@pwik.oswiecim.pl

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
kom. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15,
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS