Podanie danych wynika z n/w przepisów prawa oraz dobrowolnie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne pozyskanych danych osobowych zostały oparte o analizę ryzyka, która jest systematycznie aktualizowana. Po okresie archiwizacji zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja jest niszczona w sposób trwały. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotów danych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Odbiorcami danych są podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z następujących aktów:

 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ? PUODO.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z przysługujących praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) tj. osobą odpowiedzialną za ochronę danych w PWiK poprzez adres e-mail.

Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora, za pośrednictwem poczty lub osobiście.