INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim,  tel. (+48) 33 843-28-14, e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl, REGON: 070890901, NIP: 549-000-17-58.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwik.oswiecim.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług, a w szczególności:

  1. zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu,
  2. rozliczenia transakcji,
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
  5. korespondencji z Państwem.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. A RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. E RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), art. 6 ust. 1 lit. F RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),  art. 6 ust. 1 lit. C RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną,
  2. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy ? zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
  3. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe lub IT na rzecz Administratora ? każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku w formie pisemnej.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.