Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

1991 r. - 1998 r.

Na mocy Ustawy z dnia 10.05.1990 r. ustanowione zostało mienie komunalne, jako włas­ność samorządu terytorialnego. Na Gminy nałożono odpowiedzialność za usługi komunalne oraz za wybór form organizacyjno-prawnych działalności w tym zakresie.

Na podstawie wyżej wymienionej Ustawy, Wojewoda Bielski podzielił WPWiK w Bielsku-Bia­łej i z dniem 1.02.1991 r. utworzył sześć Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji na bazie byłych zakładów terenowych. RPWiK w Oświęcimiu działało do  31.08.1991 r. Przy­chy­la­jąc się do Uchwały Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 27.06.1991 r., Wojewoda Bielski dokonał podziału z dniem 1.08.1991 r. RPWiK w Oświęcimiu na 5 oddzielnych jednostek orga­ni­za­cyj­nych, wydzielając między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka­na­lizacji w Oświęcimiu, które na bazie skomunalizowanego majątku miasta i gminy stało się jednobranżowym przedsiębiorstwem, działającym na terenie miasta i gminy Oświęcim.

Zarząd Miasta powierzył stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa inż. Henrykowi Derze, za­stępcą dyrektora został mgr inż. Andrzej Janus. Taki stan organizacyjno-prawny utrzymał się do 5.01.1998 r. - do czasu przekształcenia MPWiK w Spółkę z ograniczoną odpo­wie­dzial­no­ścią, pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu. Wła­ści­cie­lem Spółki są Zarządy Miasta i Gminy Oświęcim. Powołano 3-osobowy Zarząd Spółki w skła­dzie: Prezes - Dyrektor - Henryk Dera, Członek Zarządu - Wiceprezes - Andrzej Janus, członek Zarządu - Główny Księgowy - Anna Cieciak. Kadencja pierwszego Zarządu trwała pół roku, do 4.07.1998 r. Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd Spółki na okres 3 lat w skła­dzie: Prezes - Dyrektor - Andrzej Janus, Członek Zarządu Wiceprezes - Stanisław Wójcik, członek Zarządu - Główny Księgowy - Anna Cieciak.

W latach 1991-1998 nastąpił dalszy rozwój i rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Oświę­cimiu a przede wszystkim obiektów i urządzeń mających zasadniczy wpływ na ochronę śro­do­wiska wodnego i poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom:

  • W roku 1994, w ramach inwestycji Miasta Oświęcim wybudowano przepompownię ścieków "Stare Miasto" wraz z kolektorami dopływającymi i odpływającymi o wy­daj­ności Qmax = 20 tys. m3/dobę. W tym samym roku przekazano do rozruchu Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków o wydajności Q = 56 tys. m3/d. Była to inwe­sty­cja wspólna Miasta i ZChO (obecna nazwa SYNTHOS S.A.). W ramach programu modernizacji urządzeń w 1994 i 1995 r zmieniono technologię dezynfekcji wody, zastępując chlor gazowy w SUW "Zasole" - dwutlenkiem chloru i podchloryn sodu w SUW "Zaborze" - promieniami UV, wytworzonymi w lampie UV firmy BERSON z Holandii. Jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.
  • Zmodernizowano pompownię wody II w SUW "Zasole", wymieniono stare, wy­eksplo­ato­wa­ne pompy na nowe, wysokosprawne firmy Grundfos, pracujące z automatyczną regulacja obrotów. Przebudowano kotłownię centralnego ogrzewania w SUW "Za­so­le" opalaną węglem na gazową o zwiększonej wydajności i z pełną automatyką, z kotłami firmy BUDERUS.
  • Wyremontowano filtry pospieszne na SUW "Zasole" i "Zaborze".
  • Laboratorium Badania Wody wyposażono w nowoczesną aparaturę i sprzęt.
  • Prace biurowe, finansowo-księgowe i obsługa klientów zostały skomputeryzowane.
  • Wymieniono stary sprzęt mechaniczny i tabor samochodowy na nowy.
  • W celu zmniejszenia strat wody, poprawy jej jakości oraz zapewnienia ciągłości dostawy wymieniono 17 km starej sieci wodociągowej z podłączeniami domowymi.

W wyniku działań ostatnich lat pracy, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników przed­się­biorstwa, stworzony został system gwarantujący zaopatrzenie miasta i gminy w wodę pod względem ilościowym docelowo, także w okresach wielomiesięcznych suszy i w czasie występujących powodzi, które często nawiedzają nasz rejon i miasto.

Skuteczność funkcjonowania, pozytywne efekty wykazanych działań, stanowią korzystną podstawę do dalszego działania i rozwoju przedsiębiorstwa dla zaspokajania miasta i gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków. 

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności