Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

1. Złożenie wniosku "o wydanie informacji o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków"

- wniosek składa Inwestor w celu uzyskania informacji o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (wniosek Z/P 10-4/14-1),

- wniosek należy złożyć w przypadku braku informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz na etapie starania się o wydanie decyzji WZiZT,

- do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą/plan sytuacyjny w dwóch egzemplarzach (w skali 1:500 lub 1:1000) z naniesioną granicą własności nieruchomości. 

2. Złożenie wniosku "o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej"

- wniosek w formie pisemnej składa Inwestor (wniosek Z/P 10-4/12-1) lub (wniosek Z/P 10-4/13-1).

- w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną w załączeniu należy przesłać skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku.

- PWiK potwierdza pisemnie lub drogą elektroniczną złożenie wniosku, określając w szczególności datę jego złożenia.

- do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przyłącza i jego usytuowaniem w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3. Sporządzenie planu sytuacyjnego dla budowy przyłącza

- budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- plan sytuacyjny sporządza we własnym zakresie Inwestor lub wybrany przez Inwestora Projektant z uwzględnieniem wydanych warunków przyłączenia.

- Inwestor może sporządzić oraz przedłożyć do uzgodnienia projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, który powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

4. Potwierdzenie zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączeniowymi

- w celu upewnienia się, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, Inwestor może przedłożyć (wniosek Z/P 10-4/02-4) do PWiK sporządzony plan sytuacyjny w celu rozeznania merytorycznego oraz oceny zgodności z wydanymi warunkami przyłączeniowymi.

- Inwestor we własnym zakresie dokonuje uzgodnień z właścicielami istniejącego na trasie przyłącza uzbrojenia podziemnego oraz w przypadku przebiegu trasy projektowanego przyłącza przez tereny nie będące własnością Inwestora uzyskuje zgodę ich właścicieli na wejście w teren i umieszczenie uzbrojenia w działce. 

- miejsce złożenia wniosku wraz z planem sytuacyjnym - BIURO OBSŁUGI KLIENTA PWIK - ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim.

5. Zlecenie wykonania przyłącza

- Inwestor własnym staraniem i kosztem wykonuje lub zleca wykonanie przyłącza wybranemu Wykonawcy.

- istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza do PWiK.

- przyłącze powinno być wybudowane zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez PWiK. 

6. Zgłoszenie do PWiK wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, odbiór oraz włączenie do sieci

- przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej, Inwestor/Wykonawca składa wniosek o nadzór, odbiór oraz w przypadku przyłącza wodociągowego zlecenie wykonania włączenia do sieci wodociągowej (wniosek Z/P 10-4/03-3).

- po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej oraz przed zasypaniem wykopu, Inwestor/Wykonawca zgłasza gotowość do dokonania odbioru technicznego częściowego/końcowego wybudowanego przyłącza do PWiK.

- pracownik PWiK w umówionym terminie dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i sporządza protokół odbioru technicznego częściowego/końcowego (wniosek Z/P 10-4/05-2) i/lub (wniosek Z/P 10-4/06-2).

- podczas odbioru technicznego przyłącza Inwestor przedstawia do wglądu oryginały dokumentów: zgody na wejście w teren oraz uzgodnienia branżowe (w przypadku prowadzenia przyłącza po gruntach nie stanowiących własności Inwestora oraz kolizji z uzbrojeniem podziemnym).

- podczas odbioru technicznego przyłącza Inwestor przekazuje pracownikowi PWiK: plan sytuacyjny / projekt budowlany, kopie zgód na wejście w teren oraz uzgodnień branżowych (w przypadku prowadzenia przyłącza po gruntach nie stanowiących własności Inwestora oraz kolizji z uzbrojeniem podziemnym).

- w uzasadnionych przypadkach, kiedy pracownik PWiK stwierdzi, że przyłącze nie zostało wykonane prawidłowo oraz z należytą starannością, a podczas budowy mogło dojść do zanieczyszczenia materiałów, z których przyłącze zostało wykonane, materiałem biologicznym, humusem, błotem itd. konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych wody w akredytowanym laboratorium. W przypadku wyników negatywnych ww. badań, ich koszt ponosi Właściciel przyłącza. Konieczne jest wykonanie płukania i/lub chlorowania przedmiotowego przyłącza. Usługę wykonania badań laboratoryjnych można również zlecić PWiK (formularz wniosku).

 - w przypadku odbioru technicznego końcowego Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków sanitarnych (wniosek Z/P 09-1/17-0).

- włączenie do sieci wodociągowej tzw. "wcinkę" wykonują wyłącznie pracownicy PWiK, po włączeniu do sieci wykonywane jest płukanie przyłącza wodociągowego przez uprawnionych pracowników PWiK. 

7. Podpisanie z Inwestorem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

- warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków jest protokół odbioru technicznego końcowego oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy (wniosek nr Z/P 09-1/17-0). Składając wniosek należy przedłożyć tytuł prawny do obiektu, a odbiorcy prawni lub fizyczni prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Uruchomienie przyłączy

- uruchomienie przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierza i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej następuje po podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

9. Dodatkowe informacje

- na Inwestorze ciąży również obowiązek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy zgodnie z art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), którą Geodeta wykonuje na miejscu przed zasypaniem wykopu.

- koszt inwentaryzacji geodezyjnej zleconej uprawnionemu Geodecie ponosi Inwestor.

- Inwestor dostarcza do PWiK geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą przyłącza, oryginał mapy do wglądu pracowników PWiK w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem, natomiast kopię mapy pozostawia w Spółce. Po dostarczeniu ww. dokumentu Inwestor otrzymuje kopię odbioru technicznego przyłącza/y potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności