W wyniku reorganizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej w nowopowstałym woje­wództwie bielskim, Wojewoda Bielski powołał do działalności z dniem 1 stycznia 1976 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej. W skład WPWiK weszły przedsiębiorstwa i zakłady wodno-kanalizacyjne działające na terenie byłego województwa katowickiego i krakowskiego a od lipca 1975 r. działały w granicach woje­wództwa bielskiego. Działalność WPWiK opierała się na zakładzie macierzystym w Bielsku-Białej oraz na pięciu zakładach terenowych: Zakład Nr 1 w Ustroniu, Nr 2 w Żywcu, Zakład Nr 3 w Oświęcimiu, Zakład Nr 4 w Wadowicach i Zakład Nr 5 w Andrychowie. Zakład Nr 3 w Oświęcimiu początkowo prowadził działalność na terenie miasta i gminy Oświęcim, miasta Chełmka i Zatora. W roku 1979 przejął działalność na terenie Kęt a w roku 1980 na terenie Wilamowic.

Budowa magistrali ''KRAK'' - przejście przez Sołę w Bielanach (fot. z 1978 r.)

Na stanowisko dyrektora Zakładu Nr 3 powołano inż. Henryka Derę, na Zastępcę dyrektora inż. Lucjana Fidyta, który pracował do 30.04.1987 r. Od 6.07.1987 r. zastępcą dyrektora był mgr inż. Andrzej Janus. W okresie działalności Zakładu Nr 3 w Oświęcimiu, w strukturach WPWiK, rozwiązano wiele problemów, które poprawiły działalność przedsiębiorstwa na terenie miasta Oświęcimia i w rejonach. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • powiększenie bazy - zaplecza techniczno-socjalnego i administracyjnego na terenie SUW "Zasole", poprzez budowę, rozbudowę i adaptację pomieszczeń biurowych, so­cjal­nych, magazynowych, warsztatowych i garażowych,
  • rozwiązano doraźnie problem zaopatrzenia w wodę miasta Chełmka i Zatora oraz do­ce­lowo miasta Kęt i Wilamowic,
  • usprzętowienie Zakładu i Rejonów w terenie,
  • powiększono stan załogi z około 80 do 180 pracowników, co przyczyniło się do po­pra­wy eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz usług podstawowych i po­mo­cniczych,
  • w 1987 r. zakończono budowę magistrali wodociągowej "KRAK I" - na trasie o dłu­go­ści 15 km z Wilamowic do Oświęcimia. Od 1988 r. magistrala dostarcza wodę w ukła­dzie grawitacyjnym do Oświęcimia, wsi Grojec i Osiek a po roku 1994 do wsi Bobrek w gmi­nie Chełmek. Powtarzający się wielokrotnie problem deficytu wody w Oświęcimiu został rozwiązany,
  • rozbudowano sieć wodociągową z podłączeniami do 295 km a kanalizację do 140 km. Rozbudowa sieci umożliwiła korzystanie z wodociągów wszystkim mieszkańcom mia­sta i 95% mieszkańców gminy.

Dyrektor inż. Henryk Dera na budowie kolektora sanitarnego (fot. z 1992 r.)


Historia - galeria zdjęć: