Nazwa Spółki:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Siedziba (adres) Spółki:
  ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim.
 3. Właściciele Spółki:
  Właścicielami Spółki są: Miasto Oświęcim i Gmina Oświęcim.
 4. Informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego:
  W Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców Spółka została wpisana pod numerem 0000095555. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu 27 lutego 2002 r.
 5. Podstawa działalności:
  Spółka posiada osobowość prawną, działa w oparciu o Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. (Akt Notarialny z dnia 8.12.1997 r. Rep. A, Nr 8059/1997), Kodeks Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność podstawowa Spółki prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747).

PWiK - budynek Biura Obsługi Klienta

Na mocy decyzji Zarządu Miasta Oświęcim (z dnia 16.10.2002 r., znak GM/o.7637-7/02) od dnia 16.10.2002 r. oraz na mocy decyzji Zarządu Gminy Oświęcim (z dnia 22.10.2002 r., znak UG-7033/20/02) od dnia 22.10.2002 r. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony.

 1. Obszar działalności:
  Obszarem działalności Spółki jest teren Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.
 2. Rozliczenia z budżetem:
  Rozliczenia z budżetem Państwa Spółka przeprowadza za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, który nadał jej NIP PL 5490001758.
 3. Działalność wg REGON:
  Dla celów statystyki państwowej Spółce został nadany nr REGON 070890901.
 4. Wysokość kapitału zakładowego: 50.971.500,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki według wpisu do KRS jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 • wykonywanie instalacji elektrycznych PKD (43.21.Z)
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów , straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 • sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażeniem hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

Na mocy udzielonych zezwoleń przez Zarządy Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim przedmiotem działania Spółki jest:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
  • ujmowaniu wody,
  • uzdatnianiu wody,
  • dostarczaniu wody,
 2. zbiorowe odprowadzenie ścieków polegające na:
  • odbiorze i odprowadzaniu ścieków do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Spółka z o.o. w Oświęcimiu*.

* Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. z siedzibą ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim jest odrębnym podmiotem gospodarczym.

 Misja

Misją Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o spełnienie wymagań naszych klientów oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego.

Wizja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest wzorcowym przedsiębiorstwem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającym rosnące wymagania klientów, umiejącym dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku.

Strategia

 • rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,
 • systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia klientów,
 • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
 • niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,
 • wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,
 • ciągłe doskonalenie umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników,
 • podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • systematyczne doskonalenie systemów zarządczych.

PWiK Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

 • produkcji wody pitnej przy zastosowaniu najnowszych technologii uzdatniania
 • dystrybucji wody pitnej dla wszystkich kategorii odbiorców
 • sprzedaży hurtowej wody dla gmin ościennych
 • odbioru i odprowadzania ścieków sanitarnych do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków
 • remontów i budowy nowej sieci wodociągowej
 • wykonawstwa podłączeń posesji do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • innych usług technicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Spółka obsługuje:

 • sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości ok. 518 km
 • sieć kanalizacyjną w systemie rozdzielczym o łącznej długości 175 km
 • dwie stacje wodociągowe o łącznej wydajności 17000 m3 na dobę
 • centralną hydrofornię ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 6000 m3 i przepompownię ścieków

Z usług spółki korzysta:

 • z wodociągów - 100% mieszkańców miasta i 90% mieszkańców gminy
 • z kanalizacji - 95% mieszkańców miasta

W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 i potwierdzony odpowiednim certyfikatem.

(kliknij w schemat, aby go powiększyć)

 

 

Znajdź nas na FB

Początek strony