• lokalizacja: budynek F1, pokój nr 3
 • czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
 • telefon: (33) 843-28-14, 843-28-77, wewn. 16, 17, 18, 19 i 20.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Techniczny obsługuje klientów w następującym zakresie:

 1. Informowanie Klientów o zakresie świadczonych usług i obowiązujących procedurach,
 2. Opiniowanie możliwości w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 3. Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezbędnych do projektowania sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 4. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie:
  • aktualizacji map geodezyjnych,
  • uzgodnień lokalizacji projektowanych obiektów oraz urządzeń inżynieryjnych podziemnych i naziemnych,
  • dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • planów zagospodarowania przestrzennego, terenu (działek),
 5. Odbiór techniczny przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 6. Nadzór robót i odbiór robót ziemnych prowadzonych w pobliżu sieci wodno-kanalizacyjnej,
 7. Sporządzanie umów o przekazaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych na majątek PWiK sp. z o.o.,
 8. Wskazywanie w terenie przebiegu sieci i uzbrojenia wod.-kan. będącego własnością PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Uzgodnienia są wykonywane w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Średni czas wykonania uzgodnienia w bieżącym kwartale wynosi 8 dni kalendarzowych.

Aby wykonać podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy:

  1. wystąpić do PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.:
   1. wypełnić wniosek nr Z/P 10-4/01 (do pobrania poniżej) lub złożyć pismo,
   2. załączyć:
    1. 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej* w skali 1:500 lub 1:1000 (lub mapy do celów projektowych),
    2. wypis z rejestru gruntów oraz odbitkę z ewidencji gruntów.

     * - mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wypis z rejestru gruntów uzyskuje się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powia­to­wego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.

Wniosek z powyższymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta (budynek F, parter):

 1. zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod.-kan. na podstawie otrzymanych warunków technicznych wybranemu przez siebie projektantowi,
 2. złożyć w PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu (BOK) wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego wraz z dwoma egzemplarzami projektu,
 3. zgłosić w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu:
  1. przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych (poprzez wypełnienie przez inwestora lub wykonawcę druku nr Z/P 10-4/04 (do pobrania poniżej),
  2. roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności,
  3. odbiór techniczny,
 4. podpisać protokół odbioru technicznego (protokół podpisuje inwestor, wykonawca i inspektor PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu),
 5. podpisać umowę z PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 6. ustalić termin montażu wodomierza w Wydziale Dystrybucji (BOK) z dwudniowym wyprzedzeniem,
 7. przekazać/nie przekazać* wybudowane przyłącze wod.-kan. na majątek PWIK sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Kopie protokołów odbioru wybudowanych przyłączy wod.-kan. są do odbioru w Dziale Technicznym (budynek F1, I piętro, pokój nr 3). Kopie protokołów odbioru są wydawane na miejscu po dostarczeniu mapy geodezyjnej powykonawczej wykonanej inwestycji.

Warunki, jakie należy spełnić w celu montażu wodomierza - odlicznika wody bezpowrotnie zużytej:

 1. Należy zwrócić się do PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej.
 2. Wodomierz-odlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji w miarę możliwości jak najbliżej punktu czerpalnego lub zabudować na terenie ogrodu studnię wodomierzową i tam go zamontować. Zabrania się montowania punktów czerpalnych oraz rozgałęzień na odcinku miedzy wodomierzem-odlicznikiem, a punktem czerpalnym przeznaczonym do podlewania.
  Z uwagi na wdrażanie w PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu systemu odczytów radiowych zalecamy zakup wodomierza-odlicznika dostosowanego do tego systemu. Taki wodomierz-odlicznik można zakupić w naszym przedsiębiorstwie.
 3. Po zamontowaniu wodomierza-odlicznika zgodnie z wydanymi warunkami inwestor lub instalator winien zgłosić do Przedsiębiorstwa fakt wykonania zestawu wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej w celu dokonania odbioru.
 4. Podczas odbioru końcowego przedstawiciel Przedsiębiorstwa sporządza protokół odbioru końcowego, dokonuje odczytu wodomierza głównego oraz plombuje zamontowany wodomierz-odlicznik. Powyższe czynności dokonywane są odpłatnie.

Z uwagi na koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej, zakupem zestawu wodomierza-odlicznika oraz zaworu antyskażeniowego, koniecznością legalizacji wodomierza lub wymianą na nowy (co 5 lat) oraz opłatą abonamentową za odczyt i fakturowanie, należy przeanalizować opłacalność przedmiotowej inwestycji poprzez porównanie koniecznych kosztów w stosunku do zysków wynikłych z tytułu nie naliczania opłat za ścieki ilości wody zużytej bezpowrotnie.

 

Znajdź nas na FB

Początek strony