Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

zatwierdzony na mocy uchwały Rady Miasta Oświęcim nr LIV/1033/18 z dnia 26 września 2018 r. (odpowiednio: na mocy uchwały Rady Gminy Oświęcim nr L/556/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.).

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).

Z dniem wejścia w życie wyżej wymienionych uchwał traci moc uchwała Nr LV/571/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 193, poz. 1349) oraz uchwała Nr XXXVIII/270/06 Rady Gminy Oświęcim z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 245, poz. 1706).