Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:

„Pomoc techniczna i nadzór nad wdrożeniem systemu zarządzania siecią wodociągową”


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na zamówienie pn. jak wyżej.

Zadanie współfinansowane będzie z funduszy Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania poniżej oraz na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

UWAGA! Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 7.06.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wprowadza się zmiany. Treść zmian udostępniono do pobrania poniżej w załączniku pn. "Zmiana postanowień SIWZ".

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 89 kB
Zmiana postanowień SIWZ 63 kB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 4652 kB
Opis przedmiotu zamówienia 186 kB
Załączniki do SIWZ (w wersji edytowalnej) 99 kB
Wzór umowy 133 kB

Początek strony