Regulamin korzystania z usługi informacyjnej SMS/e-mail
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin usługi informacyjnej SMS/e-mail określa warunki uruchomienia, korzystania i rezygnacji z usługi oferowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
 2. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Spółki http://www.pwik.oswiecim.pl.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6.
 • Urządzenie – urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości e-mail (telefon, tablet, komputer, itp.)
 • SMS – krótka wiadomość tekstowa wysyłana do użytkownika,
 • e-mail – wiadomość elektroniczna zgodna z protokołami SMTP/POP3/IMAP,
 • Oświadczenie – „Oświadczenie akceptacji / aktualizacji / wycofania usługi informacyjnej SMS/e-mail”, które Odbiorca podpisuje w BOK, przesyła listownie na adres siedziby PWiK, bądź drogą internetową,
 • Użytkownik – osoba korzystająca z usługi informacyjnej SMS/e-mail,
 • IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta.

§ 3

 1. Usługa informacyjna SMS/e-mail polega na przesyłaniu na urządzenie informacji:
  • o wystawieniu faktury - dotyczy Użytkowników rozliczanych za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki na podstawie faktury wystawianej w siedzibie PWiK (czyli nie wysyła się powiadomienia o wystawieniu faktury bezpośrednio u Odbiorcy na komputerze przenośnym PSION). PWiK gwarantuje, iż wiadomość z informacją zostanie wysłana do Użytkownika maksymalnie w ciągu 48 godzin po wystawieniu faktury.
  • o zbliżającym się terminie płatności faktury (na 3 dni przed), upływającym terminie płatności oraz przekroczeniu terminu płatności (5 dni po) - o ile należność za fakturę nie została wcześniej uregulowana.
 2. Wiadomość może być wysyłana (do wyboru) za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. O wyborze sposobu otrzymywania wiadomości decyduje Użytkownik.

II. AKTYWACJA/DEAKTYWACJA USŁUGI

§ 4

 1. Warunkiem korzystania z usługi informacyjnej SMS/e-mail jest (do wyboru):
  1. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi informacyjnej SMS/e-mail, poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl/,
  2. złożenie pisemnego Oświadczenia do PWiK pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, ul. Ostatni Etap 6 - Oświadczenie dostępne jest na stronach serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl/,
  3. złożenie Oświadczenia osobiście: Biuro Obsługi Klienta - PWIK Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
 2. Klient zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail służącego do wykonania niniejszej usługi.
 3. Zmiany dotyczące numeru kontaktowego telefonu komórkowego lub adresu e-mail, a także formy otrzymywania wiadomości, mogą być wprowadzone przez Użytkownika za pomocą:
  • zakładki „Ustawienia” na koncie w IBOK (tylko Użytkownicy posiadający konto w IBOK),
  • złożenia Oświadczenia zgodnie z pkt 1 lit. b) i c).

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ

§ 5

 1. PWiK nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostarczenie informacji SMS z powodu nieprawidłowo podanego numeru kontaktowego,
  • niedostarczenie informacji e-mail z powodu nieprawidłowo podanego adresu poczty e-mail,
  • niedostarczenie informacji SMS, gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci,
  • niedostarczenie informacji SMS, gdy Użytkownik nie będzie miał włączonego Urządzenia,
  • korzystanie z usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania Urządzenia i szkody tym spowodo-wane,
  • problemy w świadczeniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których PWiK przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z powodu problemów technicznych operatorów telefonii komórkowej, operatorów sieci teleinformatycznych lub innych, niezależnych od PWiK.
 2. PWiK dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi informacyjnej, zobowiązując się do wysyłania informacyjnych wiadomości SMS/e-mail tylko do tych Użytkowników, którzy spełniają ww. wymagania i wyrazili zgodę na ich otrzymywanie na podany numer kontaktowy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 1. PWiK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez wysłanie informacji SMS/e-mail na zarejestrowany w systemie numer kontaktowy lub (odpowiednio) adres e-mail Użytkownika oraz umieszczenie na stronach serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia Użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej PWiK.
 3. Korzystanie z usługi informacyjnej SMS/e-mail po wprowadzeniu zmian do regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Znajdź nas na FB

Początek strony