Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do oferowanych usług przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu drogą elektroniczną oraz zabezpieczania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informacji dotyczących Odbiorców.
 2. Postanowienia Regulaminu są dla Stron wiążące.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem https://ibok.pwik.oswiecim.pl/.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 • PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6,
 • Odbiorca – każdy Klient, który korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy, zawartej z PWIK,
 • BOK - Biuro Obsługi Klienta PWiK,
 • IBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta,
 • Użytkownik – Odbiorca zarejestrowany w IBOK, posiadający login i hasło,
 • Wniosek – dokument umożliwiający uruchomienie procedury utworzenia / aktualizacji / usunięcia konta, który odbiorca podpisuje w BOK, przesyła listownie na adres siedziby PWiK, bądź drogą internetową,
 • Login – ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących Użytkownika w IBOK, nadawany przez PWiK,
 • Hasło – kombinacja znaków, zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do IBOK,

II. WARUNKI UTWORZENIA I UDOSTĘPNIENIA KONTA

§ 3

 1. Zarejestrowanie Odbiorcy może nastąpić poprzez złożenie Wniosku:
  • drogą internetową, poprzez wypełnienie formularza rejestracji IBOK znajdującego się na stronach serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl/,
  • w formie pisemnej, poprzez wypełnienie Wniosku i dostarczenie go do PWiK pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim z dopiskiem: „IBOK”. Wniosek dostępny jest na stronach serwisu internetowego PWiK.
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta PWiK (adres jak wyżej), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Przed rejestracją w IBOK Odbiorca zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rejestrując się Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte.
 4. PWiK zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym umocowania osoby składającej formularz zgłoszeniowy.
 5. Korzystanie z konta jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 6. IBOK obsługiwany jest za pomocą przeglądarek internetowych (zalecane najnowsze wersje przeglądarek: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari), które mają włączoną akceptację plików cookie.

§ 4

 1. Odbiorca wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są szyfrowane, transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych.
 2. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez PWiK usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

III. AKTYWACJA USŁUGI

§ 5

 1. Odbiorca po złożeniu wniosku - w terminie do 14 dni od daty jego złożenia - otrzymuje w formie wiadomości na adres e-mail indywidualny login oraz hasło, którym posługuje się przy logowaniu do systemu.
 2. Login i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Użytkownikowi.
 3. Hasło nadawane przez PWiK służy do pierwszego zalogowania się w systemie.
  Po pierwszym logowaniu Użytkownik powinien dokonać zmiany hasła na dowolnie wybrane przez siebie, składające się z minimum 6 znaków, zawierające przynajmniej 1 cyfrę oraz przynajmniej 1 dużą i małą literę (z wyłączeniem polskich znaków).
 4. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
 5. Przeglądane dane, znajdujące się na koncie Użytkownika, są aktualne na dzień poprzedni.
 6. Zakończenie korzystania z przeglądania danych następuje przez wylogowanie się z systemu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z IBOK

§ 6

 1. Z usługi może korzystać wyłącznie Odbiorca.
 2. Użytkownik po zalogowaniu do systemu IBOK ma dostęp między innymi do następujących funkcji:
 • wgląd w historię faktur oraz ich pobranie (możliwość pobrania dotyczy faktur wystawionych od dnia 1.06.2014 r.),
 • sprawdzenie terminów płatności faktur,
 • opłacenie wystawionych faktur poprzez system płatności elektronicznych PayByNet realizowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową (dotyczy Użytkowników posiadających konto w którymkolwiek z banków uczestniczących w usłudze),
 • wgląd do historii odczytów wodomierzy,
 • sprawdzenie terminu upływu legalizacji wodomierza głównego,
 • wgląd do własnych danych osobowych,
 • podgląd i pobranie dokumentów zawartych w zakładce: „Do pobrania”,
 • możliwość zadawania pytań czy zgłaszania reklamacji poprzez formularz.

§ 7

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji do PWiK dotyczących funkcjonowania IBOK.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania IBOK można złożyć osobiście lub telefonicznie w BOK, listownie na adres PWiK lub poprzez IBOK wysyłając wiadomość typu reklamacja w zakładce „Zgłoszenia”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania.
  O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą pisemną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. INFORMACJE TECHNICZNE

§ 8

 1. PWiK podejmie wszelkie możliwe działania, celem zapewnienia poprawnego działania IBOK, w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.
 2. PWiK dopuszcza tymczasowe przerwy konserwacyjne oraz aktualizacyjne w dostępie do systemu.
 3. PWiK nie ponosi odpowiedzialności za:
 • przerwy w dostępności usługi wywołane zdarzeniami losowymi, a w szczególności awariami urządzeń, awariami sieci teleinformatycznych lub sieci energetycznych itp.,
 • szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych,
 • rzetelność danych przekazanych do IBOK przez Użytkownika,
 • skutki wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępu do konta IBOK Użytkownika przez osoby trzecie, chyba że jest to wynikiem zaniedbania przez PWIK,
 • bezprawne działania osób trzecich, ingerujących w system komputerowy Użytkownika, polegające m.in. na włamaniach i wirusach komputerowych,
 • jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z braku aktualnych danych Użytkownika, w związku z niedopełnieniem przez Użytkownika obowiązku ich aktualizacji,
 • konsekwencje wynikające z naruszeń niniejszego Regulaminu dokonanych przez Użytkownika.

§ 9

Celem właściwego zarządzania zasadami zabezpieczania informacji o Odbiorcach, PWiK opracowało oraz wdrożyło Instrukcję zarządzania systemem informatycznym i Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ich treść udostępniana jest do wglądu osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli. Dotyczy ona następujących kwestii:

 • fizycznego zabezpieczenia sprzętu przechowującego dane,
 • zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do danych,
 • kontroli uprawnień i dostępu,
 • ochrony przed wirusami,
 • postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, która określa sposób postępowania pracowników PWiK.

VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ

§ 10

Użytkownik:

 1. Ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane we wniosku oraz za dyspozycje przekazane poprzez IBOK.
 2. Zobowiązany jest do korzystania z IBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przede wszystkim do:
  • nie udostępniania danych dostępu osobom trzecim,
  • nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z IBOK,
  • nie podejmowania działań mających na celu ustalenie haseł dostępu innych użytkowników serwisu,
  • wylogowania się po zakończeniu korzystania z serwisu,
  • bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany danych zawartych we Wniosku oraz danych zawartych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 4. Ma prawo zastrzeżenia dostępu do IBOK w przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie hasła i niemożności samodzielnego dokonania zmiany hasła oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Zastrzeżenia można dokonać osobiście w BOK, telefonicznie bądź listownie na adres PWiK, podając dane wymagane w celu identyfikacji Użytkownika, np. PESEL, NIP itp.
 5. Może zrezygnować z korzystania z IBOK w każdym czasie. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, osobiście w BOK, bądź listownie na adres PWiK, wypełniając druk Wniosku. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji, PWiK usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Użytkownika związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

§ 11

PWiK:

 1. Zakłada konto IBOK - w terminie do 14 dni od złożenia wniosku przez Odbiorcę - i przekazuje Odbiorcy (w formie wiadomości na podany adres e-mail) dane niezbędne do zalogowania się do systemu.
 2. Zastrzega sobie możliwość zawieszania czynności związanych z utworzeniem konta IBOK do czasu wyjaśnienia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Po uzgodnieniu z Odbiorcą kwestii niespójności, zostanie niezwłocznie uruchomiona procedura aktywacji konta IBOK.
 3. Usuwa konto Użytkownika w przypadku utraty ważności umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 4. Zobowiązane jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Odbiorcy poprzez należyte zachowanie staranności w przestrzeganiu obowiązujących w PWiK procedur ochrony danych osobowych i ochrony systemów informatycznych oraz poprzez wykorzystanie właściwych rozwiązań technicznych.
 5. Zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi Użytkownikowi na zgłoszone przez niego wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, jak również braku akceptacji zmian niniejszego Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. PWiK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik modułu IBOK zostanie poinformowany w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie informacji SMS na zarejestrowany w systemie numer kontaktowy (tylko Użytkownicy korzystający z Usługi Informacyjnej SMS/e-mail) oraz umieszczenie na stronach serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl/ stosownego komunikatu.

§ 13

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Znajdź nas na FB

Początek strony