Pragniemy poinformować, iż zgodnie z zapisami art. 122 ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) podmiot wprowadzający ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe, oprócz posiadania umowy na odbiór ścieków z podmiotem eksploatującym sieć kanalizacyjną (PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu), jest zobowiązany do uzyskania od właściwego starosty pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie tego typu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony udziela w drodze decyzji administracyjnej organ administracji państwowej szczebla powiatowego w oparciu o przygotowany z inicjatywy klienta i uzgodniony z PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu  operat wodnoprawny.

W szczególności pozwolenie takie wymagane jest dla działalności, w których mogą powstawać ścieki niebezpieczne, zawierające substancje zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z 2005 r. ze zm).

WYKAZ SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, KTÓRYCH WPROWADZANIE W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Substancje z wykazu I1):

 1. rtęć (Hg),
 2. kadm (Cd),
 3. heksachlorocykloheksan (HCH),
 4. tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4),
 5. pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole,
 6. aldryna (C12H8Cl6),
 7. dieldryna (C12H8Cl6O),
 8. endryna (C12H8Cl6O),
 9. izodryna (C12H8Cl6),
 10. dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT),
 11. polichlorowane bifenyle (PCB),
 12. polichlorowane trifenyle (PCT),
 13. heksachlorobenzen (HCB),
 14. heksachlorobutadien (HCBD),
 15. trichlorometan (chloroform) (CHCl3),
 16. 1,2-dichloroetan (EDC),
 17. trichloroetylen (TRI),
 18. tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER),
 19. trichlorobenzen (TCB),
 20. dioksyny,
 21. furany.

Substancje z wykazu II2):

 1. arsen,
 2. bar,
 3. beryl,
 4. bor,
 5. chrom sześciowartościowy,
 6. chrom ogólny,
 7. cynk,
 8. cyna,
 9. kobalt,
 10. miedź,
 11. molibden,
 12. nikiel,
 13. ołów,
 14. selen,
 15. srebro,
 16. tal,
 17. tytan,
 18. wanad,
 19. antymon,
 20. fenole lotne (indeks fenolowy),
 21. fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny,
 22. węglowodory ropopochodne,
 23. cyjanki wolne i cyjanki związane,
 24. fluorki,
 25. azot amonowy,
 26. azot azotynowy.

Objaśnienia:

1) Substancje objęte wykazem I w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

2) Substancje objęte wykazem II w przepisach, o których mowa w objaśnieniu pierwszym.

Znajdź nas na FB

Początek strony