Informujemy, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniach od 2 do 27 października br. mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody do Odbiorców zamieszkałych w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu".

Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wdrożyło i niniejszym udostępnia swoim Klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dzięki systemowi IBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni i całodobowy dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością pobrania w formacie PDF wystawionej faktury) oraz innych przydatnych informacji dotyczących posesji, których są właścicielami. Wprowadzony system iBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym, ułatwia szybkie i bezproblemowe uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, w tym: dane klienta, umowy, wodomierze, odczyty, faktury, rozrachunki itp.

Dodatkową usługą (choć niezależną i możliwą do uruchomienia bez posiadania konta w IBOK) jest usługa informacyjna SMS/e-mail pozwalająca na otrzymywanie przez Klienta powiadomień o wystawianych fakturach lub mijających terminach ich płatności (jeśli nie zostały wcześniej uregulowane).

Więcej...

Inwestorzy (osoby prawne lub fizyczne), którzy wybudowali z własnych środków sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie naszemu przedsiębiorstwu. Tryb i warunki odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przez uprawnione podmioty, będące właścicielami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych z własnych środków i przyłączonych do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim określa regulamin, który został uchwalony przez Zarząd PWiK 14 czerwca br., a wszedł w życie 1 lipca br.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwość odliczenia kosztów odprowadzonych ścieków w przypadku zużycia wody w celu napełnienia basenu, oczka wodnego itp. informujemy, że zgodnie z Art. 27.6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Szczegółowe informacje dotyczące zainstalowania wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółki.

{multithumb}Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu to spółka, która podobnie jak kilka tysięcy innych przedsiębiorstw w Polsce funkcjonuje w specyficznej branży, mającej na celu zapewnienie dostawy podstawowych usług dla zaspokojenia bieżących i nieprzerwanych potrzeb lokalnej społeczności. Główne działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu są skierowane na zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o naszych odbiorców oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. Działalność skupiona jest na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim.

Wzorem innych firm (w tym wodociągowych) w Polsce, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu wdraża internetową platformę zakupową Open Nexus, która w sposób nowoczesny i innowacyjny wspiera realizację procesów zakupowych.

Już od początku lutego 2016 r. Platforma zakupowa Open Nexus pozwoli na publikowanie naszych zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Pozwoli nam to poprawić przejrzystość i skuteczność procesu zakupowego. Od 8 lutego br. dostawcy będą mieli łatwy dostęp do zapytań ofertowych, będą również mogli samodzielnie dopisać się do grona dostawców PWiK w Oświęcimiu. Więcej informacji na naszej stronie WWW już wkrótce.

Zapraszamy do współpracy.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/RN-IV/2015 z dnia 26 października 2015 r. do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. została wybrana firma Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie "LEXTON" z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. 1 Maja 161.

{multithumb}

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2014 opublikowanym w majowym numerze Strefy Gospodarki - dodatku informacyjno-promocyjnego do Gazety Prawnej.

Jak czytamy we wstępie do prezentacji czołowych przedsiębiorstw rankingu: "Ideą Rankingu jest zwrócenie uwagi Czytelników na branżę wodno-kanalizacyjną. Najczęściej jest o niej głośno przy okazji dużych awarii, takich jak „pęknięcie rury” czy przerwy w dostawie wody. Warto jednak zwrócić uwagę na ogrom pracy i trudności zadań, jakie stoją przed pracownikami i zarządami przedsiębiorstw w tym sektorze. Przy układaniu zestawienia braliśmy pod uwagę szereg czynników, takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CSR, podejmowane przez popularne „pewiki”. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym Laureatom".

Nasze przedsiębiorstwo znalazło się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016 opublikowanego w Strefie Gospodarki - dodatku informacyjno-promocyjnym do Gazety Prawnej.

Jak czytamy na stronie internetowej Strefy Gospodarki: oceniając branżę braliśmy pod uwagę szereg czynników takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CSR podejmowane przez popularne „pewiki".

Całość zestawienia znajduje się pod adresem http://www.strefa-gospodarki.pl/index.php/361-woda-2016-ogolnopolski-ranking-najlepszych-wodociagow-i-kanalizacji-za-rok-2016.html

Na przełomie 2011 i 2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, a tym samym pozwala na dokonanie odczytu w dowolnej chwili bez względu na obecność odbiorcy. Odczyty dokonywane są drogą radiową z odległości do kilkuset metrów. Dodatkową korzyścią płynącą ze stosowania systemu radiowego jest nieporównywalnie większa szybkość dokonywania odczytów pozwalająca na odczytanie wskazań całej grupy wodomierzy praktycznie w jednej chwili.

Na wodomierzu zamontowany jest odpowiednio zaprogramowany moduł radiowy, który przesyła informacje o aktualnym stanie wodomierza, a także informacje alarmowe o nieprawidłowej pracy wodomierza (w tym informacje o ingerencji użytkownika w układ wodomierz-moduł radiowy). Liczydło wodomierza cały czas pozostaje widoczne dla odbiorcy, co pozwala na kontrolowanie poprawności odczytu zdalnego.

Moduły radiowe stosowane przez PWiK są hermetyczne a trwałość baterii zasilającej moduł producent szacuje na 12-15 lat ciągłej pracy.

{multithumb}

W celu realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo podejmuje i planuje zadania inwestycyjne - szczególnie w zakresie renowacji, modernizacji istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jak również modernizuje i unowocześnia strategiczne obiekty przedsiębiorstwa takie jak stacje uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnie ścieków.

Przemyślane decyzje podejmowane przez PWiK Sp. z o.o. w zakresie działań inwestycyjno-modernizacyjnych przy racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych, pomimo pewnych utrudnień wynikających z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, dają korzyści, z których korzysta Przedsiębiorstwo jak również mieszkańcy miasta i gminy Oświęcim.

Racjonalna polityka finansowa, a także budowanie rzetelnych planów inwestycyjnych, umożliwia nie tylko rozwój Spółki ale również utrzymanie taryfy wodno-ściekowej na jednym z niższych poziomów w Polsce.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w ramach Programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, z dniem 01.06.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów gospodarki wodno-ściekowej na posesjach pod względem podłączeń do sieci, którą jest dostarczana woda lub odprowadzane ścieki.

Jednocześnie informuje się, że klienci nie posiadający umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jak również dysponujący nieaktualnymi umowami, proszeni są o zgłaszanie się do PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu celem zawarcia bądź zweryfikowania umów.

W związku z powyższym informuje się wszystkich klientów, że w terminie do dnia 30.05.2012 r. w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, można dokonać uporządkowania spraw związanych z prawną stroną świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków tj. podpisania lub uzupełnienia umów w przypadku zaistniałych zmian.

Nadto informuje się, że osoby dokonujące kontroli będą posiadać upoważnienie wynikające z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Mieszkańcy mogą być także pisemnie wzywani do okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Po upływie wskazanego wyżej terminu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostaną podjęte stosowne środki prawne, zgodnie z art. 28 ust. 1, 4 i 4a wyżej powołanej ustawy. Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1,4 ustawy.

{multithumb}W sprawie informacji opublikowanych w Gazecie Krakowskiej w dniach 11 i 14 maja 2010 r.:

W reakcji na informacje opublikowane w Gazecie Krakowskiej w dniach 11 i 14 maja 2010 r. (skany obok) Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wystosował do redaktora naczelnego w dniu 18 maja 2010 r. pismo o następującej treści:

{multithumb}

Bank Ochrony Środowiska S.A. przyznał naszemu przedsiębiorstwu wyróżnienie KLON 2007. Jak zapisano w powiadomieniu o przyznaniu wyróżnienia "jest to wyraz naszego uznania dla zaangażowania Państwa Firmy w działalność inwestycyjną na rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego".

Komunikat dla właścicieli i administratorów nieruchomości

W związku z trwającym okresem zimowym istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz. W związku z tym PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki działania wody i niskiej temperatury.

{multithumb}W czerwcu 2006 r. dobiegły końca prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody "Zaborze". Stacja po przeprowadzonych robotach modernizacyjnych odzyskała swoją zdolność produkcyjną i może służyć społeczności lokalnej produkując dobrą wodę pitną przez następne kilkadziesiąt lat.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu zwraca uwagę, że w dalszym ciągu na terenie działania naszej spółki funkcjonują handlarze filtrów do wody oraz innych urządzeń domowych. Zdobywają oni klientów w nieuczciwy sposób przedstawiając „wyniki badań” mających niewiele wspólnego z obowiązującymi normami oraz (opierając się na łatwowierności rozmówcy) przekonują go o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia i konieczności dokonania zakupu.

W odpowiedzi na częste zapytania telefoniczne mieszkańców Oświęcimia, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje:

  • osoby oferujące mieszkańcom „badanie wody” powołując się na Przędsiębiorstwo Wodociągów, Urząd Miasta, Sanepid, Instytuty Naukowe, Ochronę Środowiska itp. nie posiadają żadnych uprawnień i pełnomocnictw w/w instytucji,

Znajdź nas na FB

Początek strony