Informujemy naszych Klientów posiadających konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta i dokonujących płatności za pomocą systemu PayByNet, że w ostatnim czasie pojawiła się możliwość dokonywania wspomnianych płatności m.in. poprzez banki: Pekao SA, PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz ING (poprzez Blik). Lista banków, kore są aktualnie obsługiwane w ramach usługi, umieszczona jest na stronie 

https://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Jeżeli Państwa banku nadal nie ma na liście, zachęcamy do dokonywania płatności za pomocą karty płatniczej (w ramach usługi PayByNet), za pomocą systemu Blik (w ramach usługi PayByNet) lub za pomocą przelewu internetowego na konto wskazane na fakturze (poza usługą PayByNet).

Otrzymujemy od Państwa sygnały, że po złożeniu wniosku o założenie konta w systemie IBOK i po założeniu przez nas takiego konta nie do wszystkich docierają wiadomości e-mail z danymi do logowania.

Zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych zakładamy konto i wysyłamy wspomniane powiadomienie (zawierające login i hasło) lub ewentualnie wysyłamy wiadomość z informacją o odmowie (najcześciej z powodu niekompletności danych). Jeśli ktoś z Państwa składał wniosek o utworzenie konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta i nie otrzymał wiadomości e-mail z informacją o odrzuceniu wniosku ani nie otrzymał wiadomości z danymi do logowania, to bardzo prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta (w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00). Wyślemy nową wiadomość z danymi do logowania lub przekażemy te dane w inny, bezpieczny sposób.

Za wszelkie utrudnienia związane z obsługą Internetowego Biura Obsługi Klienta przepraszamy.

 

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z zapisami art. 122 ust. 1 pkt. 11 ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) podmiot wprowadzający ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe, oprócz posiadania umowy na odbiór ścieków z podmiotem eksploatującym sieć kanalizacyjną (PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu), jest zobowiązany do uzyskania od właściwego starosty pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie tego typu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu".

Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wdrożyło i niniejszym udostępnia swoim Klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Dzięki systemowi IBOK Klienci Spółki uzyskają bezpośredni i całodobowy dostęp do swoich rozliczeń (łącznie z możliwością pobrania w formacie PDF wystawionej faktury) oraz innych przydatnych informacji dotyczących posesji, których są właścicielami. Wprowadzony system iBOK, dzięki proponowanym modułom tematycznym, ułatwia szybkie i bezproblemowe uzyskanie najpotrzebniejszych informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, w tym: dane klienta, umowy, wodomierze, odczyty, faktury, rozrachunki itp.

Dodatkową usługą (choć niezależną i możliwą do uruchomienia bez posiadania konta w IBOK) jest usługa informacyjna SMS/e-mail pozwalająca na otrzymywanie przez Klienta powiadomień o wystawianych fakturach lub mijających terminach ich płatności (jeśli nie zostały wcześniej uregulowane).

Więcej...

Inwestorzy (osoby prawne lub fizyczne), którzy wybudowali z własnych środków sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie naszemu przedsiębiorstwu. Tryb i warunki odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu przez uprawnione podmioty, będące właścicielami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych z własnych środków i przyłączonych do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim określa regulamin, który został uchwalony przez Zarząd PWiK 14 czerwca br., a wszedł w życie 1 lipca br.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwość odliczenia kosztów odprowadzonych ścieków w przypadku zużycia wody w celu napełnienia basenu, oczka wodnego itp. informujemy, że zgodnie z Art. 27.6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Szczegółowe informacje dotyczące zainstalowania wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Spółki.

{multithumb}Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu to spółka, która podobnie jak kilka tysięcy innych przedsiębiorstw w Polsce funkcjonuje w specyficznej branży, mającej na celu zapewnienie dostawy podstawowych usług dla zaspokojenia bieżących i nieprzerwanych potrzeb lokalnej społeczności. Główne działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu są skierowane na zagwarantowanie niezawodnego działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w trosce o naszych odbiorców oraz w trosce o bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. Działalność skupiona jest na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim.

Wzorem innych firm (w tym wodociągowych) w Polsce, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu wdraża internetową platformę zakupową Open Nexus, która w sposób nowoczesny i innowacyjny wspiera realizację procesów zakupowych.

Już od początku lutego 2016 r. Platforma zakupowa Open Nexus pozwoli na publikowanie naszych zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Pozwoli nam to poprawić przejrzystość i skuteczność procesu zakupowego. Od 8 lutego br. dostawcy będą mieli łatwy dostęp do zapytań ofertowych, będą również mogli samodzielnie dopisać się do grona dostawców PWiK w Oświęcimiu. Więcej informacji na naszej stronie WWW już wkrótce.

Zapraszamy do współpracy.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/RN-IV/2015 z dnia 26 października 2015 r. do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. została wybrana firma Kazimierz Lekston Biuro Audytorskie "LEXTON" z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. 1 Maja 161.

{multithumb}

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2014 opublikowanym w majowym numerze Strefy Gospodarki - dodatku informacyjno-promocyjnego do Gazety Prawnej.

Jak czytamy we wstępie do prezentacji czołowych przedsiębiorstw rankingu: "Ideą Rankingu jest zwrócenie uwagi Czytelników na branżę wodno-kanalizacyjną. Najczęściej jest o niej głośno przy okazji dużych awarii, takich jak „pęknięcie rury” czy przerwy w dostawie wody. Warto jednak zwrócić uwagę na ogrom pracy i trudności zadań, jakie stoją przed pracownikami i zarządami przedsiębiorstw w tym sektorze. Przy układaniu zestawienia braliśmy pod uwagę szereg czynników, takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CSR, podejmowane przez popularne „pewiki”. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym Laureatom".

Nasze przedsiębiorstwo znalazło się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016 opublikowanego w Strefie Gospodarki - dodatku informacyjno-promocyjnym do Gazety Prawnej.

Jak czytamy na stronie internetowej Strefy Gospodarki: oceniając branżę braliśmy pod uwagę szereg czynników takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CSR podejmowane przez popularne „pewiki".

Całość zestawienia znajduje się pod adresem http://www.strefa-gospodarki.pl/index.php/361-woda-2016-ogolnopolski-ranking-najlepszych-wodociagow-i-kanalizacji-za-rok-2016.html

Na przełomie 2011 i 2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, a tym samym pozwala na dokonanie odczytu w dowolnej chwili bez względu na obecność odbiorcy. Odczyty dokonywane są drogą radiową z odległości do kilkuset metrów. Dodatkową korzyścią płynącą ze stosowania systemu radiowego jest nieporównywalnie większa szybkość dokonywania odczytów pozwalająca na odczytanie wskazań całej grupy wodomierzy praktycznie w jednej chwili.

Na wodomierzu zamontowany jest odpowiednio zaprogramowany moduł radiowy, który przesyła informacje o aktualnym stanie wodomierza, a także informacje alarmowe o nieprawidłowej pracy wodomierza (w tym informacje o ingerencji użytkownika w układ wodomierz-moduł radiowy). Liczydło wodomierza cały czas pozostaje widoczne dla odbiorcy, co pozwala na kontrolowanie poprawności odczytu zdalnego.

Moduły radiowe stosowane przez PWiK są hermetyczne a trwałość baterii zasilającej moduł producent szacuje na 12-15 lat ciągłej pracy.

{multithumb}

W celu realizacji swoich zadań Przedsiębiorstwo podejmuje i planuje zadania inwestycyjne - szczególnie w zakresie renowacji, modernizacji istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jak również modernizuje i unowocześnia strategiczne obiekty przedsiębiorstwa takie jak stacje uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnie ścieków.

Przemyślane decyzje podejmowane przez PWiK Sp. z o.o. w zakresie działań inwestycyjno-modernizacyjnych przy racjonalnym wykorzystaniu środków finansowych, pomimo pewnych utrudnień wynikających z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa, dają korzyści, z których korzysta Przedsiębiorstwo jak również mieszkańcy miasta i gminy Oświęcim.

Racjonalna polityka finansowa, a także budowanie rzetelnych planów inwestycyjnych, umożliwia nie tylko rozwój Spółki ale również utrzymanie taryfy wodno-ściekowej na jednym z niższych poziomów w Polsce.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w ramach Programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, z dniem 01.06.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów gospodarki wodno-ściekowej na posesjach pod względem podłączeń do sieci, którą jest dostarczana woda lub odprowadzane ścieki.

Jednocześnie informuje się, że klienci nie posiadający umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jak również dysponujący nieaktualnymi umowami, proszeni są o zgłaszanie się do PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu celem zawarcia bądź zweryfikowania umów.

W związku z powyższym informuje się wszystkich klientów, że w terminie do dnia 30.05.2012 r. w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, można dokonać uporządkowania spraw związanych z prawną stroną świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków tj. podpisania lub uzupełnienia umów w przypadku zaistniałych zmian.

Nadto informuje się, że osoby dokonujące kontroli będą posiadać upoważnienie wynikające z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Mieszkańcy mogą być także pisemnie wzywani do okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Po upływie wskazanego wyżej terminu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostaną podjęte stosowne środki prawne, zgodnie z art. 28 ust. 1, 4 i 4a wyżej powołanej ustawy. Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1,4 ustawy.

{multithumb}W sprawie informacji opublikowanych w Gazecie Krakowskiej w dniach 11 i 14 maja 2010 r.:

W reakcji na informacje opublikowane w Gazecie Krakowskiej w dniach 11 i 14 maja 2010 r. (skany obok) Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wystosował do redaktora naczelnego w dniu 18 maja 2010 r. pismo o następującej treści:

{multithumb}

Bank Ochrony Środowiska S.A. przyznał naszemu przedsiębiorstwu wyróżnienie KLON 2007. Jak zapisano w powiadomieniu o przyznaniu wyróżnienia "jest to wyraz naszego uznania dla zaangażowania Państwa Firmy w działalność inwestycyjną na rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego".

Komunikat dla właścicieli i administratorów nieruchomości

W związku z trwającym okresem zimowym istnieje zwiększona możliwość uszkodzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez mróz. W związku z tym PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu przypomina, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zastosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zminimalizować negatywne skutki działania wody i niskiej temperatury.

{multithumb}W czerwcu 2006 r. dobiegły końca prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody "Zaborze". Stacja po przeprowadzonych robotach modernizacyjnych odzyskała swoją zdolność produkcyjną i może służyć społeczności lokalnej produkując dobrą wodę pitną przez następne kilkadziesiąt lat.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu zwraca uwagę, że w dalszym ciągu na terenie działania naszej spółki funkcjonują handlarze filtrów do wody oraz innych urządzeń domowych. Zdobywają oni klientów w nieuczciwy sposób przedstawiając „wyniki badań” mających niewiele wspólnego z obowiązującymi normami oraz (opierając się na łatwowierności rozmówcy) przekonują go o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia i konieczności dokonania zakupu.

Znajdź nas na FB

Początek strony