Ogólne przepisy prawne regulujące w polskim systemie prawnym kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową zawarte są w następujących aktach prawnych:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 294 kB
Prawo wodne 994 kB
Prawo ochrony środowiska 1142 kB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 204 kB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1350 kB
Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 45 kB

Początek strony